PRAVIDLA  A  PODMÍNKY POUŽITÍ (Obchodní podmínky)

1) Úvodní ustanovení
2) Odstoupení od kupní smlouvy
3) Práva a povinnosti prodávajícího
4) Práva a povinnosti kupujicího
5) Ochrana osobních údajů
6) Provozovatel

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě eshop.vacovsky.com Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).

Objednávka a uzavření kupní smlouvy:

* Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu eshop.vacovsky.comjsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

* Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujcím.

* Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění; veškerých formulářem předepsaných ůdajů a náležitostí.

* Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.

* Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího pod podmínkou zaplacení kupní ceny a jeho převzetím.

* Okamžikem dodání zboží je převzetí zboží odběratelem.

* Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednvky v rámci internetového obchodu eshop.vacovsky.com, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních ůdajů o kupujícím a o jeho nákupech.

Reklamace

* Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu eshop.vacovsky.com a právním řádem platným v České republice.

* Zboží lze reklamovat u provozovatele dle podmínek reklamačního řádu na e-mail adrese vacovsky@wo.cz nebo na adrese: Josef Vacovský, Olšany u Prostějova č.p.228, 79814.

* Dále viz. reklamační řád.

 

2. Odstoupení od kupní smlouvy ( vrácení zboží )

a) Kupující má právo v souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. záříi 2000 odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek. Při jejich splnění Vám bude vrácena kupní cena:

* Odešlete dopis (nejlépe emailem na vacovsky@wo.cz ) s textem:

Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo objednávky) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na adresu... (pokud požadujete vrácení peněz na ůčet, uveďte prosím číslo ůčtu).  Datum a podpis

* zboží doručte na adresu: Josef Vacovský, Olšany u Prostějova 228, Olšany u Prostějova, 79814

* Zboží, které budete odesílat v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání) zpět na adresu prodávajícího, musí byt v původním nepoškozeném obalu, nesmí být použité, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu atd.) a s originálním dokladem o koupi.

* Neposílejte zboží na dobírku, doporučuji Vám zboží pojistit.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží  zašlu složenkou, nebo převodem na Váš účet a to nejpozději do 10 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. V případě nesplnění některý z výše uvedených podmínek nebudu moci bohužel akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

3. Práva a povinnosti prodávajícího

* Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu udanou kupujícím v termínu, který kupujícímu sdělí při potvrzení objednávky. Při převzetí zboží obdrží kupující ke zboží daňový doklad.

* Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné (viz. Ochrana osobních údajů).

* Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.

* Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

* Provozovatel internetového obchodu eshop.vacovsky.com si vyhrazuje právo změny cen bez předchozího upozornění. Měnit ceny na již uzavřených a potvrzených objednávkách není možné.

* Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem (bankovním převodem, GoPay apod.) a odstoupí-li od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 5 dnů od doručení písemného odstoupení od smlouvy.

 

4. Práva a povinnosti kupujícího

* Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

* Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

* Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku, nebo vrátit zboží do 14-ti dnů od doručení. * Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.

Závěrečné ustanovení

* Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

* Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží uvedenou v katalogu internetového obchodu eshop.vacovsky.com, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

* Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách. Kupující může oprávněnou reklamaci podat poštou na adresu provozovatele. Kupující je povinen doložit doklad o vlastnictví zboží (kopie faktury / dodacího listu).

* Účastníci se výslovně ve smyslu ust. č. 262 odstavce 1) Obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti Obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. č. 409. Tyto podmínky vstupují v platnost dne 31.března 2010.

 

5. Ochrana osobních ůdajů

* Provozovatel internetového obchodu eshop.vacovský.com, Josef Vacovskýse zavazuje, že Vaše osobní ůdaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně. Vaše data budou dle zákona zabezpečena a použita pouze při komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím.

* Vaše osobní údaje jsou využity výhradně za účelem realizace objednaných služeb (např. dodání výrobků) a slouží také pro provedení nezbytných účetních operací.

* Používáním  internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním osobních údajů v uvedené míře a souhlasíte s výše uvedenými pravidly.

6. Provozovatel

Josef Vacovský

Olšany u Prostějova 228
Olšany u Prostějova
79814

tel. +420 603397099

DIČ: CZ6407290120

Bankovní spojení: 2777009003/0800 (Česká spořitelna a.s.)

Nejsem plátce DPH